Европейски проект - Даун Криейтърс Европейски проект - Даун Криейтърс


Проект „Подобряване на производствения капацитет в Даун Криейтърс АД”, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г. , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект и главна цел:
Подобряване на производствения капацитет в Даун Криейтърс АД


Основните цели на проекта са: Повишаване на конкурентноспособността, Производствения капацитет и Експортната дейност на фирмата.

Целите ще бъдат постигнати чрез закупуване на две нови производствени линии, включващи 23 машини, които са взаимосвързани и формират цялостна инсталация за преработка на птича перушина:
1. “Специализирана тунелна инсталация за пране на птича перушина.”
2. “Специализирана обезпрашителна, сортираща и пакетираща инсталация за обработка на птича перушина.”

Производствените процеси ще бъдат подобрени чрез двойното нарастване на производствените мощности и синхронизиране на скоростта на отделните етапи в производственият процес.
Инвестицията ще даде възможност за увеличаване на асортимента до всички видове перушина и пух от водоплаващи птици, чрез по-точно определяне на качеството на търсената от клиентите продукция, с което ще се покрият изискванията както на взискателните към качеството големи чуждестранни клиенти, така и на чувствителните към цената български текстилни фирми, които „Даун Криейтърс” АД обслужва.

Обща стойност: 899 000.00лв., от които 534 905лв. европейско и 94 395лв. национално съфинансиране.
Обща стойност на БФП : 629 300,00лв.

Начало: 11.01.2016г.
Край: 11.03.2017г.
Срок на изпълнение: 14 месеца

Резултати:
• Подобряване на производствения капацитет
• Подобряване на ресурсната ефективност
• Нарастване на производителността
• Повишаване на ефективността на производствените разходи
• Нарастване на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта

Свали информацията в PDF документ

Наименование процедураДокументация
"Даун Криейтърс" АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "избор с публична покана" с предмет: „Доставка на специализирана тунелна инсталация за пране на птича перушина”

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0752-C01, "Даун Криейтърс" АД с предмет: „Доставка на специализирана тунелна инсталация за пране на птича перушина”, изградена от следните машини:

1. Ръкавен филтър с импулсна регенерация - 60 кв.м. - 1 брой;
2. Машина за сортиране на перушина - 4 броя;
3. Тунелна пералня за перушина - 1 брой;
4. Везна овлажнител за зареждане на тунелна пералня за перушина - 1 брой."

Срок за подаване на оферти /десетдневен/: до 07.07.2016 г.
Свали документацията
"Даун Криейтърс" АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на специализирана обезпрашителна, сортираща и пакетираща инсталация за обработка на птича - перушина"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0752-C01, "Даун Криейтърс" АД, с предмет: "Доставка на Специализирана обезпрашителна, сортираща и пакетираща инсталация за обработка на птича - перушина", състояща се от следните машини:

Бюджетно перо: 2.5, номер в Дейност 1: 2.1.Двойна пакетираща вакуум кабина - 5 броя;
Бюджетно перо: 2.6, номер в Дейност 1: 2.2.Обезпрашителна машина за пух - 1 брой;
Бюджетно перо: 2.7, номер в Дейност 1: 2.3.Машина за обезпрашаване и сушене на перушина - 4 броя;
Бюджетно перо: 2.8, номер в Дейност 1: 2.4.Силуз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 150кг.-200кг. - 1 брой ;
Бюджетно перо: 2.9, номер в Дейност 1: 2.5.Силуз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 250кг.-300кг. - 1 брой;
Бюджетно перо: 2.10, номер в Дейност 1: 2.6.Силуз Буфер за влажна перушина за зареждане на машина за сортиране - 1 брой;
Бюджетно перо: 2.11, номер в Дейност 1: 2.7.Хомогенизираща машина - 2 броя;
Бюджетно перо: 2.12, номер в Дейност 1: 2.8.Стерилизатор за перушина - 1 брой.

Срок за подаване на оферти /десетдневен/: до 07.07.2016 г.
Свали документацията